1. A szerződés tárgya

Szoftver-termékek (t-method szoftver) használati jogainak átengedésére vonatkoznak a T&T QUALITY Kft. és megrendelője között, amennyiben más, írásos megállapodás erről nem rendelkezik.

A T&T QUALITY Kft.  felhívja a figyelmet arra, hogy a technika mai állása szerint nem lehetséges olyan szoftver készítése, amely minden alkalmazással és minden kombinációban hibátlanul működik. A szerződés tárgya ezért olyan szoftver, amely a program leírása (1. melléklet) és Felhasználói kézikönyve alapján alapvetően használható.

 

2. A szerződéses és a tulajdonviszony kezdete

A szerződéses viszony a szoftverlicenc átvételével veszi kezdetét. Az átvétel a telepítéskor, valamint a felhasználói dokumentáció kézbesítésekor (pl. letöltéssel, E-mail útján) történik meg. A használati jog a licenc díj teljes kifizetéséig halasztólagos. A szoftver a licenc díj maradéktalan kifizetéséig a T&T QUALITY Kft. tulajdonát képezi.

 

3. A használat köre, tartama és módjai

A megrendelő a megállapodások keretein belüli időben és a megrendelés szerinti szoftver használó létszám korlátlan használói joggal rendelkezik a szoftver felett. A megrendelőnek nincs joga a szoftverről és a rendelkezésre bocsátott dokumentációról másolatot készíteni. Harmadik személy érdekében sem szabad a szoftvert, vagy annak részeit felhasználni, valamint a dokumentációkba a T&T QUALITY Kft. hozzájárulása nélkül harmadik félnek betekintést engedni.

A szerződés lejártával a megrendelő a rendelkezésére bocsátott szoftvert és minden, a T&T QUALITY Kft.-től átvett anyagot, dokumentumot, adathordozót és más dokumentációt a T&T QUALITY Kft. felszólítására haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni, vagy – ha a visszaszolgáltatás nem lehetséges – megsemmisíteni, illetve a szoftvert és fájlokat törölni.

Ha a használók száma a vásárolt licencek/ szolgáltatói szerződésben foglaltak számát előreláthatóan meghaladja, akkor megfelelő mechanizmusokat, vagy eljárásokat kell alkalmazni annak biztosítására, hogy a szoftvert egyidejűleg használó személyek száma bővíthető legyen. A csoportos használat különleges fajtája a gyári licenc.

 

4. A teljesítés tartalma

A szoftver használatához való jog a szoftver leszállítására és a dokumentáció (felhasználói kézikönyv) átadására vonatkozó igényt érvényesíti. Ha a szoftver bevezetéséhez szükséges a T&T QUALITY Kft. támogatása, valamint a megrendelő munkatársainak az oktatása, akkor e tevékenységek elvégzésében külön kell megállapodni. Szerződéses megállapodás (megrendelés) esetén a T&T QUALITY Kft. az „Általános, gondozási és karbantartási feltételek” szerint átveszi a szoftver karbantartását.

 

5. Adatbiztonság

A megrendelő tudomásul veszi annak szükségességét, hogy a szoftvertermékek egyes elemeivel kapcsolatos adatvesztési kockázatokat rendszeresen mérlegelje, és a kockázatoknak megfelelő intézkedéseket hozzon az adatvesztés minimalizálására. Ezek az intézkedések – a teljesség igénye nélkül – a következők lehetnek:

·          a t-method -formátumú (dfq, dfd és dfx-kiterjesztéső) fájlok rendszeres adatmentése,

·          a szoftver adatbankjainak rendszeres mentése

·          az adatbankba beolvasott fájlok biztonsági könyvtárban való ideiglenes tárolása,

·          a felhasználói jogok elővigyázatos meghatározása és megadása,

·          a szoftver vevő specifikus fájljainak rendszeres mentése,

·          a fájlok konzisztencia-vizsgálata

·          a fájlok mentésének ellenőrzése,

·          stb…

 

6. Garancia

A T&T QUALITY Kft.   garanciát vállal arra, hogy szállításkor a szoftver nem tartalmaz olyan hibákat, melyek a szoftver értékét, vagy a szerződés alapján feltételezett felhasználás szempontjából való alkalmasságát megszüntetik, vagy lényegesen csökkentik. A T&T QUALITY Kft.  kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítás időpontjától számított 6 hónapon belül a fellépő működési hibákat megszünteti. Ha a T&T QUALITY Kft. a hibák megszüntetésére vállalt kötelezettségét elvárható időn belül nem teljesíti, akkor az utólagos határidő letelte után a megrendelő joggal indítványozhatja az ár csökkentését, vagy a szerződés érvénytelenítését.

 

 

7. Jótállás és kártérítés

Mindegyik fél jótáll az általa bármely jogalapból okozott kárért. A jótállás egyszeri, maximum 15.000 €, de nem haladhatja meg a használati jog a szerződésben rögzített díját. A T&T QUALITY Kft. jótállást csak olyan károkért vállal, amelyeket a licenccel átadott szoftver eredeti, illetve a T&T QUALITY Kft. által frissített, változatlan állapotában okozott. Közvetlen károkért, melyek a licencanyag módosított, vagy átszerkesztett kiadásából származnak, a T&T QUALITY Kft. csak akkor áll jót, ha a megrendelő bizonyítja, hogy a káresemény az érvényes és módosítatlan eredeti kiadás használata esetén is megtörtént volna. A mértékadó a használati jog ÁFA nélküli díja.

A T&T QUALITY Kft. nem áll jót a hiányzó gazdasági haszonért, a szoftver nem megfelelő kezeléséből, az előre nem látható hardverhibából, vagy az adatmentési intézkedések (lásd 5.§) hiányosságaiból fakadó, a közvetett és másodlagos károkért. Nem áll jót harmadik személy igényéből származó károkért sem, kivéve, ha azok a harmadik személy oltalmi jogának megsértéséből származnak. Érintetlenek maradnak a termékfelelősségi törvény elidegeníthetetlen törvényi előírásainak megfelelő kárigények. Az adatok újbóli beszerzéséért a T&T QUALITY Kft. csak akkor áll jót, ha a megrendelő biztosította, hogy ezek az adatok a szabályszerű adatfeldolgozásnak megfelelően géppel olvasható adatállományokból még ésszerű ráfordítással reprodukálhatók. A jótállás fenti korlátozásai nem érvényesek olyan károkra, melyek szándékosságra, durva gondatlanságra, vagy ígért tulajdonságok hiányára vezethetők vissza, sem harmadik személy oltalmi jogának megsértéséből fakadó személyiségjogi, vagy egyéb károkra.

 

7. Vis major

Vis major esetén, amely a T&T QUALITY Kft. általi teljesítést lényegesen nehezíti, vagy lehetetlenné teszi, a T&T QUALITY Kft. -nek jogában áll, hogy kötelezettségeinek teljesítését a hátráltatottság – megfelelő indulási idővel növelt – időtartamával kitolja. A T&T QUALITY Kft. elérhetőségei honlapján, a www.ttq.hu címen találhatók meg.

 

8. Díjak, egyéb költségek, esedékesség

A licenc díj a számla szerint esedékes, és levonások nélkül fizetendő. A jótállás keretein belül esetlegesen fellépő utazási költségeken túl esetenként – a licenc díj és a hibaelhárítás egyéb költségeinek figyelembevételével – külön-megállapodást kell kötni. A megrendelő átvállalja mind az installálás során, mind a jótállással kapcsolatosan a T&T QUALITY Kft munkatársainak, mind a két cég képviseletében esetlegesen eljáró jogi személyek részéről esetlegesen felmerülő utazási költségeket. A T&T QUALITY Kft. által a § 3. bekezdésében leírt bevezetési támogatást (beleértve a megrendelő munkatársainak oktatását) egyedi árajánlat alapján számoljuk el. Az utazási költségek elszámolása külön történik. A megrendelő nem számíthat fel költségeket, és nem tarthatja vissza a fizetést, ha a szolgáltatás teljesült.

 

9. Egyéb

Kizárólag a Magyar Köztársasági jog alkalmazandó! Ha az általános használati feltételek nem alkalmazhatók, az egyéb rendelkezések érintetlenek maradnak. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az alkalmazhatatlan előírásokat más, gazdaságilag egyenértékű megoldásokkal helyettesítik. A módosítások és kiegészítések írásban rögzítendők, és mint ilyenek, kölcsönösen aláírandók.

 

10. Illetékesség

Minden, a szerződési kapcsolat keretein belüli jogvitában az eladó telephelye szerinti bíróság illetékes. Ez az illetékességi megállapodás csak olyan kereskedők, közjogi, vagy közjogilag elkülönített vagyon jogi személyei, illetve olyan szerződéses partnerek esetében alkalmazható, akik a szerződéskötést (megrendelés) követően lakhelyüket vagy szokásos tartózkodási helyüket a Magyar Köztársaságból áthelyezik, vagy akik lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye a vádemelés időpontjában nem ismert.


Üzenet